HOẠT HÓA PEROXYMONOSULFATE BẰNG HYDROXIT PHÂN LỚP KÉP CuCoFe ĐỂ PHÂN HỦY LEVOFLOXACIN

  • Trung Dung Nguyen Khoa Hóa - Lý kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Quang Tung Nguyen Viện Công nghệ HaIU, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Nhat Huy Nguyen Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Từ khóa: CuCoFe-LDH, PMS, levofloxacin

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi báo cáo về các chất xúc tác hydroxit phân lớp kép CuCoFe-LDH theo các tỉ lệ Cu:Co:Fe khác nhau (1:1:1; 1:2:1 và 1:3:2) được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng để hoạt hóa PMS phân hủy levofloxacin. Các mẫu LDH thu được được đặc trưng bởi nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR), kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX). Kết quả chỉ ra CuCoFe-LDH tỉ lệ 1:3:2 có khả năng hoạt hóa PMS và phân hủy levofloxacin mạnh nhất. Sau 10 phút phản ứng, trong điều kiện hàm lượng xúc tác 200 mg/L, nồng độ PMS 1,629 mM, pH = 7, ở 30oC, hiệu quả phân hủy các LDH lần lượt là 64,89%; 83,93 và 92,58% tương ứng với các tỉ lệ 1:1:1; 1:2:1 và 1:3:2. Ảnh hưởng của các yếu tố nồng độ PMS và nhiệt độ phản ứng đến hiệu quả phân hủy LFV đã được khảo sát. PMS ở hàm lượng cao sẽ có lợi cho hình thành các loại oxy hoạt động. Tốc độ phân hủy của levofloxacin bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và năng lượng hoạt hóa là
34,04 kJ/mol.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-24
Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC