XÚC TÁC PALLADIUM HOẠT HÓA LIÊN KẾT C-H THỰC HIỆN PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA TRÊN CƠ CHẤT BENZOXAZINONE

  • Huu Manh Vu Khoa Hóa - Lý kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Ngoc Doan Vu Khoa Hóa - Lý kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Trung Hieu Le Viện Hóa học - Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
  • Xuqin Li Khoa Hóa học, Đại học Khoa học và Kỹ thuật Bắc Kinh, Trung Quốc
Từ khóa: Xúc tác palladium, benzoxazinone, hoạt hóa liên kết C-H, halogen hóa

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, phản ứng palladium hoạt hóa liên kết C-H tiến hành halogen hóa trên cơ chất benzoxazinone đã được thực hiện thành công. Phương pháp này cho thấy tính chọn lọc vị trí cao, phạm vi cơ chất rộng, các sản phẩm thu được đạt hiệu suất trung bình đến cao. Cơ chế của phản ứng đã được nhóm tác giả đề xuất, phản ứng có khả năng đã trải qua quá trình tuần hoàn PdII/PdIV/PdII. Nghiên cứu này đã cung cấp một phương pháp mới đơn giản và hiệu quả để tổng hợp các dẫn xuất halogen của hợp chất benzoxazinone.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-24
Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC