HIỆU QUẢ CỦA CHẤT KHỬ NHIỄM DA DCBRN-01VN ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT TIẾP XÚC VỚI CHẤT 2-CHLOROETHYL ETHYL SULFIDE

  • Ngoc Doan Vu Khoa Hóa - Lý kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Quang Hung Vu Viện Hóa học - Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
  • Thanh Vinh Nguyen Khoa Hóa - Lý kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Ba Cuong Nguyen Khoa Hóa - Lý kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Khử nhiễm, DCBRN-01VN, chất độc hại da HD, CEES

Tóm tắt

Các tác nhân chiến tranh hóa học là một mối đe dọa thực sự và việc khử nhiễm cho nạn nhân là mối quan tâm chính khi xảy ra phơi nhiễm hàng loạt. Nghiên cứu tiến hành đánh giá hiệu quả chất khử nhiễm da DCBRN-01VN trên cơ sở hợp chất oxime KBDO đối với CEES
(2-chloroethyl ethyl sulfide). Phương pháp phân tích HPLC được sử dụng để xác định nồng độ sau khử nhiễm trong các thử nghiệm in vitroin vivo, sau đó kiểm tra các thông số sinh hóa, huyết học trên chuột. Kết quả thử nghiệm cho thấy DCBRN-01VN có hiệu quả khử nhiễm CEES cao,
in vitro: với tỉ lệ CEES : chất khử nhiễm là tỉ lệ 1:20 trong thời gian 10 phút đạt 55,04%, với tỉ lệ 1:10 trong 20 phút đạt 55,95%, 30 phút đạt 82,93%, 60 đạt gần 100%; in vivo với tỉ lệ 1:15 trong
20 phút đạt gần 100%. Kết quả kiểm tra sinh hóa và huyết học không có thấy sự khác biệt giữa nhóm chứng âm và 2 nhóm thử nghiệm (có khử nhiễm và không khử nhiễm) P(2-1) > 0,05; P(3-1)  > 0,05. Phân tích mô bệnh học cho thấy khử nhiễm cũng làm giảm tổn thương do CEES gây ra.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-24
Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC