Quay trở lại chi tiết bài viết Tổng hợp bột gốm sinh học β-TCP bằng phản ứng hai giai đoạn (thủy nhiệt và nung) định hướng ứng dụng làm vật liệu tái tạo xương Tải xuống tải PDF