Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá sự biểu hiện của các gen tự thực (autophagy) trong quá trình hoạt hóa in vitro của các tế bào hình sao từ gan chuột. Tải xuống tải PDF