Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng hệ sợi của nấm Phellinus linteus.

  • Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Vũ Thị Khánh Linh
  • Nguyễn Duy Trình, Trần Thu Hà*
Từ khóa: nguồn cacbon, nguồn nitơ, nhiệt độ, pH, Phellinus linteus, Phellinus spp.

Tóm tắt

Nấm Phellinus linteus (Berk. & Curt.) Teng thuộc chi nấm Phellinus spp. là loại nấm có giá trị dược liệu cao. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng cacbon, nitơ, pH và nhiệt độ đến sinh trưởng hệ sợi của chủng giống P. linteus nhập nội. Glucose và casein với nồng độ lần lượt là 2,0 và 0,2% được xác định là nguồn dinh dưỡng cacbon, nitơ thích hợp nhất cho nấm P. linteus. Ngược lại, hệ sợi nấm P. linteus không có khả năng mọc trên môi trường sử dụng urê. Sợi nấm P. linteus sinh trưởng tốt tại các điều kiện pH 7-10 và nhiệt độ nuôi sợi 30oC. Ở điều kiện này, tốc độ phát triển của hệ sợi nấm P. linteus đạt 5,0 mm/ngày, mật độ hệ sợi dày, phân bố đều, bám chắc vào chất nền.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Vũ Thị Khánh Linh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Duy Trình, Trần Thu Hà*

Viện Di truyền Nông nghiệp

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-03-12
Chuyên mục
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP