Quay trở lại chi tiết bài viết Chọn lọc các cá thể F2 đồng hợp tử mang QTL9 liên quan đến cấu trúc bông lúa bằng chỉ thị phân tử CAPS. Tải xuống tải PDF