Kiểm soát chính quyền địa phương trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam.

  • Vũ Đặng Phúc*
  • Nguyễn Thị Thanh Nga
Từ khóa: CQĐP, giám sát, kiểm soát, kiểm tra.

Tóm tắt

Kiểm soát chính quyền địa phương (CQĐP) ở các nước trên thế giới rất đa dạng, nhưng cơ bản được chia thành 2 loại: 1) kiểm soát của các cơ quan nhà nước (kiểm soát của trung ương, kiểm soát của tòa án, kiểm soát của cơ quan dân cử); 2) kiểm soát của các thiết chế xã hội (kiểm soát của đảng phái chính trị; kiểm soát của các tổ chức, hiệp hội quần chúng; kiểm soát của phương tiện truyền thông; kiểm soát của nhân dân). Bài viết tập trung phân tích hoạt động kiểm soát đối với CQĐP của một số quốc gia trên thế giới và rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam.

##submission.authorBiographies##

Vũ Đặng Phúc*

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Nga

Học viện Chính trị Công an Nhân dân

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-09
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN