Quay trở lại chi tiết bài viết Kiểm soát chính quyền địa phương trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam. Tải xuống tải PDF