Quay trở lại chi tiết bài viết Nhượng quyền thương mại của doanh nghiệp nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tải xuống tải PDF