Đề xuất bộ chỉ số đánh giá hiệu quả môi trường của việc sử dụng đất ven biển theo hướng phát triển bền vững.

  • Trịnh Thị Hải Yến*, Tạ Đức Bình
Từ khóa: đất ven biển, hiệu quả môi trường, PTBV.

Tóm tắt

Việc quản lý quỹ đất ven biển ở Việt Nam trong thời gian qua còn nhiều bất cập, hạn chế, chẳng hạn như công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch chưa đáp ứng nhu cầu phát triển thực tế; thiếu không gian công cộng dành cho cộng đồng (do tập trung quá nhiều dự án ven biển); tình trạng ô nhiễm môi trường đất ngày càng trầm trọng... Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng nhiều bộ chỉ tiêu liên quan tới đánh giá hiệu quả môi trường ở cấp quốc gia và cấp ngành, trong đó có một số chỉ tiêu liên quan tới đánh giá môi trường đất. Tuy nhiên, vẫn chưa có một bộ chỉ tiêu cụ thể nào về đánh giá hiệu quả môi trường của việc sử dụng đất ven biển. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất ven biển, thực hiện tốt các mục tiêu về môi trường, cần xây dựng bộ chỉ tiêu về đánh giá hiệu quả môi trường của việc sử dụng đất ven biển theo hướng phát triển bền vững (PTBV).

##submission.authorBiography##

Trịnh Thị Hải Yến*, Tạ Đức Bình

Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-09
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN