Quay trở lại chi tiết bài viết Đề xuất bộ chỉ số đánh giá hiệu quả môi trường của việc sử dụng đất ven biển theo hướng phát triển bền vững. Tải xuống tải PDF