Quyền tiếp cận thông tin KH&CN trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới ở Việt Nam.

  • Lê Tùng Sơn*
  • Thạch Thị Hoàng Yến
  • Trần Văn Hồng
Từ khóa: chính sách, pháp luật, thông tin KH&CN, tiếp cận thông tin.

Tóm tắt

Thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng trong xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. Tiếp cận thông tin (TCTT) KH&CN phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học trở thành một nhu cầu thiết yếu và là yếu tố tác động đến chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, từ đó đặt ra vấn đề thiết lập khung pháp lý trong việc thừa nhận và bảo đảm thực thi quyền TCTT KH&CN. Nghiên cứu này, trên cơ sở nhận diện và đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về quyền TCTT KH&CN, đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý bảo đảm cho việc thực thi quyền TCTT KH&CN ở Việt Nam.

##submission.authorBiographies##

Lê Tùng Sơn*

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thạch Thị Hoàng Yến

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trần Văn Hồng

Trung tâm Văn hóa quận 6, TP Hồ Chí Minh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-09
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN