Quay trở lại chi tiết bài viết Quyền tiếp cận thông tin KH&CN trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới ở Việt Nam. Tải xuống tải PDF