Quay trở lại chi tiết bài viết Tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp KH&CN ở Việt Nam. Tải xuống tải PDF