Đánh giá chỉ số độ sâu tiền phòng và chiều dài trục nhãn cầu trên mắt cận thị cao.

  • Nguyễn Thị Thu Hiền*, Phạm Thị Minh Châu
Từ khóa: cận thị cao, chiều dài trục nhãn cầu, độ sâu tiền phòng.

Tóm tắt

Mục tiêu: đánh giá chỉ số độ sâu tiền phòng, chiều dài trục nhãn cầu và tìm hiểu mối liên quan giữa các chỉ số này trên mắt cận thị cao. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả, được thực hiện trên 168 mắt (88 bệnh nhân, từ 12 tuổi trở lên) được chẩn đoán là cận thị cao (trên -6D). Kết quả: độ cận trung bình là -8,75±2,61D. Độ sâu tiền phòng trung bình là 3,72±0,20 mm. Trục nhãn cầu trung bình là 27,33±1,49 mm. Độ sâu tiền phòng và mức độ cận thị cao không có tương quan tuyến tính với nhau (r=0,044 và p>0,05). Chiều dài trục nhãn cầu và mức độ cận thị cao có mối tương quan chặt chẽ với nhau (r=-0,762 và p<0,001). Hai chỉ số độ sâu tiền phòng và trục nhãn cầu có mối tương quan tuyến tính đồng biến rất yếu (r=0,165 và p<0,05). Kết luận: mức độ cận thị không liên quan đến độ sâu tiền phòng nhưng liên quan chặt chẽ với chiều dài trục nhãn cầu. Chiều dài trục nhãn cầu trên bệnh nhân cận thị cao là một chỉ số quan trọng giúp cho chẩn đoán, tiên lượng và điều trị.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Thu Hiền*, Phạm Thị Minh Châu

Bệnh viện Mắt Trung ương

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-10