Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát khả năng kháng ung thư in vitro của doxorubicin bao trong hạt nano oxy hóa khử nhạy pH. Tải xuống tải PDF