Nghiên cứu hoạt tính kháng nấm gây bệnh trên cam của chủng xạ khuẩn XK1 phân lập từ đất trồng cam.

  • Trần Bảo Trâm, Nguyễn Thị Hiền, Trần Bình Minh, Vũ Xuân Tạo*
  • Nguyễn Thị Thùy Linh, Hoàng Thị Vân Anh, Thái Hạnh Dung, Trần Văn Tuấn
Từ khóa: cây cam, Colletotrichum gloeosporioides, hoạt tính kháng nấm, Penicillium digitatum, xạ khuẩn.

Tóm tắt

Xạ khuẩn Streptomyces được đánh giá là chi xạ khuẩn có tiềm năng trong việc tạo chế phẩm vi sinh dùng trong nông nghiệp do chúng an toàn và có khả năng đối kháng mạnh với nhiều loài vi khuẩn và vi nấm gây bệnh thực vật. Trong nghiên cứu này, 18 chủng xạ khuẩn đã được phân lập từ đất trồng cam tại tỉnh Hà Giang, trong đó chủng xạ khuẩn XK1 được đánh giá là có khả năng kháng mạnh với nấm Penicillium digitatum và Colletotrichum gloeosporioides gây thối và rụng quả cam. Dựa trên đặc điểm hình thái và trình tự 16S rRNA, chủng xạ khuẩn XK1 được xác định thuộc loài Streptomyces albulus. Trên môi trường MT2 với pH=6, sau 5 ngày nuôi lắc ở 30°C, dịch nuôi cấy chủng S. albulus XK1 thể hiện hoạt tính kháng P. digitatum và C. gloeosporioides mạnh nhất. Đồng thời, dịch nuôi cấy chủng S. albulus XK1 thể hiện hoạt tính ức chế khả năng gây bệnh của nấm P. digitatum trên cam. Như vậy, nghiên cứu này đã tuyển chọn được chủng xạ khuẩn S. albulus XK1 có khả năng kháng nấm P. digitatum và C. gloeosporioides mạnh và có tiềm năng ứng dụng trong việc sản xuất chế phẩm sinh học dùng trong phòng trừ bệnh thối và rụng quả trên cây cam.

##submission.authorBiographies##

Trần Bảo Trâm, Nguyễn Thị Hiền, Trần Bình Minh, Vũ Xuân Tạo*

Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Thị Thùy Linh, Hoàng Thị Vân Anh, Thái Hạnh Dung, Trần Văn Tuấn

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-10
Chuyên mục
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP