Lời nói đầu

  • Vũ Hoàng Linh
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, Hội nghị Khoa học năm 2021

Tóm tắt

Ngày 4/11/2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Khoa học năm 2021 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gắn với nghiên cứu cơ bản ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên” bao gồm Phiên toàn thể và Hội nghị khoa học ở 9 tiểu ban chuyên môn...

##submission.authorBiography##

Vũ Hoàng Linh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-03