Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu hấp phụ - xúc tác quang g-C3 N4 /diatomit ứng dụng xử lý chất màu hữu cơ Rhodamine B

  • Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Mơ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Hào, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà*
  • Nguyễn Văn Tiến
  • Nguyễn Hoàng Hào
Từ khóa: diatomit, g-C3 N4 , hấp phụ, quang xúc tác, RhB.

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng hấp phụ - quang xúc tác của graphitic carbon nitride (g-C3N4) và g-C3N4 phân tán trên diatomit với hàm lượng 5, 10, 15 và 20%. g-C3N4 thể hiện hoạt tính quang xúc tác tốt trong phản ứng phân hủy Rhodamine B (RhB) nhưng khả năng hấp phụ hoạt chất yếu. Động học biểu kiến của sự phân hủy quang xúc tác RhB tuân theo mô hình bậc 1/2. Khi g-C3N4 phân tán trên diatomit, hoạt tính hấp phụ - xúc tác được tăng lên. Vật liệu tiềm năng g-C3N4/diatomit có khả năng vừa hấp phụ vừa xúc tác cho quá trình xử lý RhB. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 4 hàm lượng g-C3N4 thì 15% g-C3N4/diatomit có hiệu quả xử lý RhB tốt nhất.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Mơ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Hào, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà*

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nguyễn Văn Tiến

Viện Công nghệ xạ hiếm, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Nguyễn Hoàng Hào

Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-03
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ