Tối ưu hóa quy trình phân tích đồng thời phenol và một số dẫn xuất clophenol bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector huỳnh quang

  • Nguyễn Mạnh Huy, DươngHồng Anh, Phạm Hùng Việt*
  • Dương Hồng Anh
Từ khóa: clophenol, điện di mao quản, đo gián tiếp, huỳnh quang cảm ứng laser, phenol

Tóm tắt

Nghiên cứu trình bày các điều kiện tối ưu để phân tích đồng thời phenol và 4 dẫn xuất clophenol bằng phương pháp điện di mao quản (CE) với kỹ thuật đo gián tiếp bằng detector huỳnh quang cảm ứng laser (LIF). Quá trình phân tách diễn ra trong 20 phút với dung dịch điện ly nền (BGE), gồm borax 5 mM (pH 9,75), fluorescein 1 mM, điện thế tách 17 kV và thời gian bơm mẫu 120 giây. Tại các điều kiện tối ưu, giới hạn phát hiện (LOD) thu được đối với các hợp chất phenol nằm trong khoảng 0,08-0,23 mg/l, độ lặp lại và tái lặp nhỏ hơn 8% đối với cả thời gian di chuyển và diện tích pic tín hiệu. Quy trình phân tích đã được áp dụng để xác định đồng thời nồng độ các hợp chất phenol trong một số mẫu nước mặt và nước thải với hiệu suất thu hồi (H%) 59,4-102,5%.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Mạnh Huy, DươngHồng Anh, Phạm Hùng Việt*

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm (KLATEFOS), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Dương Hồng Anh

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững (CETASD), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-04
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ