Nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ lệ vốn sở hữu của Nhà nước, cổ đông là tổ chức và lợi thế thương mại của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

  • Phạm Tiến Mạnh*, Phạm Thị Anh Đào, Trần Châu Giang
Từ khóa: cổ đông là tổ chức, lợi thế thương mại, sở hữu của Nhà nước.

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng hơn 2200 mẫu trong giai đoạn 2011-2020 từ 221 doanh nghiệp trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) để tìm ra yếu tố có ảnh hưởng đến giá trị lợi thế thương mại của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị giúp nhà đầu tư đánh giá được giá trị của lợi thế thương mại và đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước, số lượng thành viên hội đồng quản trị và tài sản dài hạn có tác động đến lợi thế thương mại của doanh nghiệp. Các biến nghiên cứu khác như cổ đông tổ chức, đòn bẩy tài chính, ROA, ROE không có tác động đến lợi thế thương mại của doanh nghiệp.

##submission.authorBiography##

Phạm Tiến Mạnh*, Phạm Thị Anh Đào, Trần Châu Giang

Học viện Ngân hàng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-20
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN