Nghiên cứu mô hình tự đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua áp dụng Giải thưởng chất lượng quốc gia và một số đề xuất

  • Phùng Mạnh Trường*
Từ khóa: GTCL, mô hình xuất sắc, quản lý chất lượng, tự đánh giá.

Tóm tắt

Các mô hình giải thưởng chất lượng (GTCL), hay còn được gọi là mô hình hoạt động xuất sắc (Business excellence model - BEM), có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp (DN) về quản lý chất lượng cũng như cung cấp hướng dẫn cho các DN đang mong muốn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng. Hoạt động tự đánh giá đã được các DN trên khắp thế giới thừa nhận như một công cụ định hướng phát triển các hoạt động liên quan đến chất lượng trong DN. Trong bài báo này, từ thực tiễn khảo sát việc áp dụng tại các DN điển hình, tác giả thảo luận về việc thí điểm áp dụng tự đánh giá dựa trên Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của một số DN đạt GTCLQG, qua đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tự đánh giá tại các DN Việt Nam trong thời gian tới.

##submission.authorBiography##

Phùng Mạnh Trường*

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-20
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN