Cải tiến thời gian dây chuyền sản xuất cá tra fillet thông qua sơ đồ chuỗi giá trị: một nghiên cứu điển hình

  • Võ Trần Thị Bích Châu*, Nguyễn Thắng Lợi, Nguyễn Nhựt Tiến, Ngô Hoàng Khải
  • Lê Phan Hưng
  • Đỗ Ngọc Hiền
Từ khóa: dây chuyền sản xuất cá tra fillet, Kanban, nhịp thời gian, sản xuất tinh gọn, sơ đồ chuỗi giá trị.

Tóm tắt

Sơ đồ chuỗi giá trị (Value stream mapping - VSM) là một trong những công cụ chủ yếu giúp nhận ra công đoạn gây lãng phí trong quá trình sản xuất và giúp định hình chuỗi giá trị trong tương lai khi áp dụng những cải tiến của hệ thống sản xuất tinh gọn. Nghiên cứu này nhằm xác định lãng phí trong dây chuyền sản xuất cá tra fillet tại Công ty TNHH HTV Hải sản 404 dựa trên các công cụ tinh gọn. Trước tiên, bài báo tìm hiểu quy trình sản xuất của Công ty, xây dựng VSM hiện tại và nhận diện các lãng phí mà Công ty gặp phải. Từ đó, sử dụng thẻ Kanban để đảm bảo chất lượng và sản lượng đầu ra, loại bỏ tồn kho bán thành phẩm trong dây chuyền sản xuất. Tiếp theo, xây dựng VSM tương lai và thực hiện mô phỏng quy trình sản xuất bằng phần mềm Arena nhằm kiểm chứng hiệu quả sau khi đề xuất cải tiến. Cuối cùng, kết quả đã có một bước tiến đáng kể đối với giảm thời gian sản xuất từ 7,59 xuống còn 4,96 giờ.

##submission.authorBiographies##

Võ Trần Thị Bích Châu*, Nguyễn Thắng Lợi, Nguyễn Nhựt Tiến, Ngô Hoàng Khải

Trường Đại học Cần Thơ

Lê Phan Hưng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Đỗ Ngọc Hiền

Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-20
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN