Tổng hợp phương pháp đo lường tác động xã hội của doanh nghiệp

  • Đồng Thị Kiều Trang*
  • Lương Thị Ngọc Hà
Từ khóa: doanh nghiệp, đo lường tác động xã hội, tác động xã hội.

Tóm tắt

Nhằm đem lại một cái nhìn tổng quát về các phương pháp đo lường tác động xã hội (TĐXH) của doanh nghiệp (DN), nghiên cứu này tổng hợp và phân loại 49 phương pháp đo lường TĐXH đang được áp dụng phổ biến trên thế giới trong thời gian gần đây. Bằng việc xem xét trên 6 khía cạnh cụ thể, kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có 14/49 phương pháp thực sự đo lường được TĐXH một cách cụ thể. Từ đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước và các DN, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực đo lường TĐXH, góp phần giúp DN kinh doanh theo hướng bền vững.

##submission.authorBiographies##

Đồng Thị Kiều Trang*

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

Lương Thị Ngọc Hà

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-20
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN