Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước của UBND cấp tỉnh hiện nay

  • Vũ Đặng Phúc*
Từ khóa: cấp tỉnh, giám sát, HĐND, kiểm soát quyền lực, UBND.

Tóm tắt

Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và hoạt động giám sát là hai chức năng chủ yếu và cơ bản nhất của hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh. Trong hai chức năng đó, giám sát có một vị trí, vai trò quan trọng trong việc kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước (QLNN) của ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh. Bài báo nghiên cứu lý luận, thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong cơ chế giám sát việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh ở nước ta hiện nay.

##submission.authorBiography##

Vũ Đặng Phúc*

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-20
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN