Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá đáp ứng miễn dịch của các gia đình cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) kháng bệnh gan thận mủ và xác định các chỉ thị miễn dịch phục vụ chọn giống Tải xuống tải PDF