Quay trở lại chi tiết bài viết Phân tích hệ gen ty thể và mối quan hệ phát sinh chủng loại của gà Móng Tải xuống tải PDF