Xác định mối quan hệ di truyền của một số dòng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) bằng chỉ thị ISSR

  • Dương Văn Đoàn, Trần Thị Thu Thảo, Bùi Tri Thức, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng*
Từ khóa: chỉ thị phân tử, ISSR, Keo lá tràm, quan hệ di truyền.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, 7 dòng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) đang trồng khảo nghiệm tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được tiến hành đánh giá đa dạng di truyền bằng 15 mồi ISSR. Kết quả cho thấy, 7 dòng keo có hệ số biến động di truyền ở mức độ trung bình. Trong đó, 4 mồi gồm ISSR1, ISSR3, ISSR8 và ISSR15 cho chỉ số đa hình di truyền tốt hơn các mồi còn lại...

Tác giả

Dương Văn Đoàn, Trần Thị Thu Thảo, Bùi Tri Thức, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng*

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-25
Chuyên mục
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP