Quay trở lại chi tiết bài viết Curcuminoids from the Vietnamese Curcuma longa: Phytochemical analysis and biological activities Tải xuống tải PDF