Quay trở lại chi tiết bài viết Từ kinh nghiệm quốc tế đề xuất chính sách thúc đẩy mô hình tái sử dụng hướng đến thực hiện kinh tế tuần hoàn Tải xuống tải PDF