Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình Làng thông minh trong bảo vệ môi trường

  • Phan Thị Kim Oanh
  • Vũ Đăng Tiếp
  • Phan Thị Thu Hương
  • Nguyễn Quang Huy
  • Nguyễn Anh Tuấn

Tóm tắt

Nông thôn đổi mới là xu hướng chuyển dịch tất yếu, cấp thiết trên thế giới hiện nay, đặc biệt là những nước đang phát triển, trong đó, mô hình Làng thông minh đã được triển khai hiệu quả tại nhiều quốc gia, đáng chú ý, những mô hình góp phần BVMT rất được chú trọng. Công nghệ kỹ thuật số và đổi mới sáng tạo dựa trên hệ sinh thái (HST) tự nhiên, các giá trị bản địa, thế mạnh của địa phương sẽ giúp cho chất lượng cuộc sống được nâng cao; việc sử dụng tiết kiệm, hợp lý các nguồn tài nguyên và triển khai các biện pháp, công trình BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở khu vực nông thôn ngày càng phát huy hiệu quả, đồng thời tạo cơ hội mới cho chuỗi giá trị sản phẩm. Trước tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều mô hình Làng thông minh trong BVMT trên thế giới đã thể hiện rõ tính ưu việt, là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng mô hình đảm bảo hiệu quả, bền vững nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-27