Một số giải pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  • Nguyễn Hồng Thuyên

Tóm tắt

Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những địa phương trên địa bàn cả nước triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó, có tiêu chí về môi trường góp phần quan trọng trong việc BVMT nông thôn xanh - sạch - đẹp. Tuy nhiên, công tác BVMT tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong tương lai. Chính vì vậy, tác giả đã nghiên cứu để tìm ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả BVMT trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo hướng bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-27