Nghiên cứu hoạt tính sinh học của vi nấm nội sinh trên cây thạch tùng javanica (Huperzia javanica)

  • Trịnh Thị Thu Hà
  • Phạm Thanh Hà
  • Hoàng Thị Yến
  • Lê Thị Minh Thành

Tóm tắt

    Việc ứng dụng các chủng vi sinh vật (VSV) hữu ích cũng như các sản phẩm thứ cấp của chúng trong chuỗi sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, công nghiệp thực phẩm tuần hoàn, xanh-bền vững đang được phát triển rộng rãi. Nghiên cứu này nhằm mục đích tuyển chọn được các chủng nấm nội sinh trên cây Thạch tùng javanica Việt Nam có khả năng sinh đa enzym ngoại bào và đa kháng các VSV gây bệnh bằng phương pháp xác định khả năng sinh enzym ngoại bào của các chủng vi nấm và khuếch tán trên đĩa thạch. Kết quả cho thấy, 9 chủng nghiên cứu đều có khả năng sinh từ 1 - 5 loại enzym và ức chế từ 1 - 5 loài VSV gây bệnh với hoạt tính tiềm năng; 2 chủng TLC11 và TLC9 sinh 4 ÷ 5 enzym (cellulase, lipase, protease, phosphatase, β-galactosidase) với đường kính vòng thủy phân cao nhất 22 ÷ 25 mm (protease) và 20 ÷ 23 mm (lipase); chủng TLC13 ức chế cả 5 chủng VSV kiểm định (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albican, Bacillus cereus, Pseudomonas aerigunosa) với hoạt tính cao nhất với 3 loài B. cereus (24 ± 1,2 mm), P. aerigunosa (26 ± 1,1 mm) và C. albican (36 ± 1,5 mm); 2 chủng TLC10 và TLC19 kháng 4/5 VSV kiểm định ngoại trừ S. aureus (TLC10) và E. coli (TLC19). Các chủng này sẽ là nguồn nguyên liệu tiềm năng trong các nghiên cứu sâu hơn nhằm hướng tới có thể ứng dụng xa hơn trong các lĩnh vực sản xuất nông-công-ngư nghiệp bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-22