Quản lý an toàn hồ, đập và khả năng ứng dụng mô hình số trong kiểm soát chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt

  • Đồng Kim Hạnh
Từ khóa: Chất lượng nước, Coliform, hồ Bà Râu, mạng nơ-ron nhân tạo

Tóm tắt

Trong công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa, vấn đề đảm bảo được chất lượng nguồn nước hồ luôn được quan tâm. Các hồ chứa ngoài nhiệm vụ chính là phục vụ nước tưới cho sản xuất thì nhiều hồ còn thêm cả nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt cho các vùng lân cận.  Sử dụng bài toán mô phỏng thông qua việc phân tích tương quan các chỉ số đo chất lượng nước để đưa ra những dự báo về sự phát triển tương quan giữa các thành phần gây ra ô nhiễm nguồn nước bởi vi sinh vật Coliform. Thông qua một số phân tích ban đầu để có định hướng nghiên cứu chuyên sâu về mô hình mô phỏng sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) trong kiểm soát chất lượng nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-08
Chuyên mục
Khoa học Công nghệ