Quay trở lại chi tiết bài viết So sánh việc sử dụng các chỉ số thực vật để tính trữ lượng sinh khối lúa bằng ảnh Tải xuống tải PDF