Định mức chi phí tái chế và một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp

  • Nguyễn Thi
Từ khóa: Định mức, Chi phí tái chế, Khuyến nghị với doanh nghiệp

Tóm tắt

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đã được quy định trong Luật bảo vệ
môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-09