Tái chế rác thải bằng phương pháp hoá học: Tiềm năng và thách thức

  • Hà Vy
Từ khóa: Tái chế rác thải, Phương pháp hoá học, Tiềm năng, Thách thức

Tóm tắt

Tái chế hóa học là một công nghệ mới đầy hứa hẹn liên quan đến việc phân hủy nhựa
thành các dạng nguyên liệu thô thứ cấp, sau đó có thể được sử dụng để tạo ra sản
phẩm mới. Cách tiếp cận này mang lại một số lợi thế so với tái chế cơ học truyền
thống, vốn bị hạn chế về loại nhựa mà nó có thể xử lý và thường tạo ra các vật liệu
tái chế có chất lượng thấp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-10