Quản lý chiếu sáng đô thị: Cơ hội, khó khăn và thách thức

  • PGS. TS Nguyễn Hồng Tiến
Từ khóa: Quản lý chiếu sáng đô thị, Cơ hội, Khó khăn, Thách thức

Tóm tắt

Chiếu sáng đô thị Việt Nam trong thời đại công nghệ chiếu sáng đang thay đổi
nhanh chóng, ngày càng hiện đại hơn. Quản lý chiếu sáng đô thị đang đứng trước
nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những khó khăn và thách thức.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-10