Nhận dạng nhanh một số độc tố trong nông sản xuất khẩu

  • Bùi Thanh Huyền
Từ khóa: Nhận dạng nhanh, Độc tố, Nông sản xuất khẩu

Tóm tắt

Gần đây các nhà khoa học tại Viện Hoá học đã phát triển được phương pháp
nhận dạng nhanh một số độc tố bằng phổ Raman trong nông sản xuất khẩu
của Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-10