PHÁT TRIỂN SINH KẾ GẮN VỚI BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ - PHƯƠNG THỨC BẢO TỒN VĂN HÓA HIỆU QUẢ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

  • Vũ Thị Thanh Minh
  • Lê Thị Vân Anh

Tóm tắt

Ngay từ khi nước nhà được độc lập, Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy những yếu tố tích cực trong văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt từ sau khi có Nghị quyết số 24 (Khóa IX) về Công tác Dân tộc, bên cạnh việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số đã được gắn với phát triển sinh kế, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều mô hình kinh tế, nhiều khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng sử dụng các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào đã hình thành và phát triển với mức thu nhập kinh tế ngày càng cao, giải quyết nhiều việc làm cho đồng bào. Đồng thời cũng chính những mô hình kinh tế đó đã lưu giữ, phục hồi và phát huy được nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào. Do đó, chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộccủa Nhà nước ta đã và luôn là bộ phận quan trọng trong chính sách tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của quốc gia.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc