HỆ THỐNG HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

  • Trịnh Quang Canh

Tóm tắt

Hệ thống hóa và đánh giá các công trình nghiên cứu về chính sách dân tộc là hoạt động thống kê, tập hợp những nghiên cứu về chính sách dân tộc, đồng thời sắp xếp các công trình này theo một bộ tiêu chí xác định, thành một chỉnh thể, một hệ thống để thuận lợi cho việc hình thành cái nhìn tổng thể, khái quát và toàn diện vấn đề chính sách dân tộc. Từ cơ sở lý luận về “hệ thống hóa” và “đánh giá” các công trình nghiên cứu về chính sách dân tộc (từ năm 1986 đến nay) rút ra được những thành công và những bất cập, khoảng trống trong nghiên cứu chính sách dân tộc và ban hành chính sách dân tộc. Trên cơ sở đó, khuyến nghị, ban hành chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2025 và giai đoạn tiếp theo nhằm thực hiện tốt đường lối đổi mới của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc