ĐÀO TẠO NHÂN LỰC DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  • Phó Đức Hòa
  • Trần Trung
  • Phạm Thị Thúy Hồng
  • Nguyễn Văn Chí

Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra sự thay đổi lớn về cơ cấu nguồn nhân lực trong đó bao gồm cả đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số. Nhân lực đáp ứng sự thay đổi đột phá của cách mạng công nghiệp 4.0 để có thể làm chủ công nghệ mới bao gồm trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối, cơ sở dữ liệu lớn, robot thông minh... đòi hỏi sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong đào tạo nguồn lực. Thực tế cho thấy sự hạn chế trong năng lực nguồn nhân lực dân tộc thiểu số đã đặt ra yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực trí thức dân tộc thiểu số này. Các giải pháp được đề xuất trong bài báo sẽ góp phần định hướng cho quá trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc