VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT NAM

  • Nguyễn Thu Quỳnh
  • Đào Thủy Nguyên
  • Khammonh Noyvongthong

Tóm tắt

Để phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và cũng để phát triển bền vững đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến vấn đề ngôn ngữ các dân tộc thiểu số. Nội dung bài viết đi sâu tìm hiểu tình hình triển khai thực hiện chính sách về ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong truyền thông ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ