Quay trở lại chi tiết bài viết PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DU LỊCH BỀN VỮNG GẮN KẾT VỚI GIÁO DỤC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ VÀ PHI VẬT THỂ, PHÁT TRIỂN SINH KẾ VÀ GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA TỈNH QUẢNG NINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔN Tải xuống tải PDF