TRI THỨC ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - NHÌN TỪ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN

  • Ngô Văn Lệ
  • Nguyễn Thị Hạnh

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, khi nghiên cứu về các tộc người thiểu số, các nhà nghiên cứu thường quan tâm đến kho tàng tri thức địa phương mà cộng đồng đã tích lũy trong quá trình lao động sản xuất, tổ chức đời sống và coi đó như một nguồn lực phát triển. Ngày nay, khi khoa học và công nghệ đã có vai trò quan trọng dẫn đến những thay đổi của đời sống xã hội nhưng các nhà nghiên cứu, nhà quản lý cộng đồng dân cư vẫn cho rằng, kho tàng tri thức đó vẫn đã và luôn có giá trị. Trên cơ sở những tư liệu thu thập được, bài viết chủ yếu phân tích vai trò của tri thức địa phương như một nguồn lực phát triển ở khu vực Đông Nam Bộ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Văn hóa truyền thống và phát triển