BIẾN ĐỔI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở TỈNH HÒA BÌNH HIỆN NAY

  • Đinh Thị Thanh Minh

Tóm tắt

Trong quá trình phát triển, nền văn hóa nào cũng có sự tiếp thu, ảnh hưởng và biến đổi do tác động của những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định. Văn hóa của các tộc người thiểu số nói chung và văn hóa truyền thống của người Mường ở tỉnh Hòa Bình nói riêng, cũng đang có sự biến đổi không ngừng dưới tác động của các nhân tố kinh tế, chính trị, giao thoa văn hóa. Trước bối cảnh biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, văn hóa truyền thống của người Mường ở tỉnh Hòa Bình cũng có những biến đổi sâu sắc trên tất cả các mặt của đời sống như văn hóa tinh thần, văn hóa vật chất, văn hóa xã hội… Sự biến đổi này thể hiện trên cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Vì vậy, việc nghiên cứu và chỉ ra những vấn đề nảy sinh trong quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa sẽ giúp đưa ra những giải pháp, kế hoạch, định hướng đối với việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của tộc người Mường ở tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Văn hóa truyền thống và phát triển