ẨM THỰC CỦA NGƯỜI NÙNG CHÁO TẠI XÃ HOÀNG VIỆT, HUYỆN VĂN LÃNG, TỈNH LẠNG SƠN

  • Lê Hoàng Đức

Tóm tắt

Nùng Cháo, một nhóm tộc người thuộc dân tộc Nùng ở Việt Nam sinh sống lâu đời tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam). Trong quá trình lịch sử, giao lưu văn hóa với các dân tộc tại chỗ ở Lạng Sơn, đồng thời, thừa hưởng văn hóa vùng Quảng Tây (Trung Quốc), người Nùng Cháo đã đúc kết nên những đặc trưng văn hóa vô cùng phong phú, giàu bản sắc, đặc biệt là văn hóa ẩm thực. Ẩm thực của người Nùng Cháo vô cùng đa dạng với sự pha trộn giữa đặc sắc ẩm thực Kinh, Tày và Trung Quốc cùng những thiết chế văn hóa liên quan đến ẩm thực. Đây là một di sản quý báu không chỉ của tỉnh Lạng Sơn mà của cả cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Văn hóa truyền thống và phát triển