HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

  • Lưu Xuân Thủy

Tóm tắt

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc tộc thiểu số (DTTS), với gần 13,5 triệu người, sinh sống thành (54 dân tộc), trong đó có 53 dân cộng đồng ở 52 tỉnh, thành phố và chủ yếu ở vùng miền núi, biên giới, khu vực đặc biệt khó khăn. Đây là các địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước. Kể từ khi khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, chúng ta đã tổ chức được ba kỳ Đại hội đại biểu các DTTS (năm 1945, năm 1946, năm 2010). Việc tổ chức Đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng các DTTS, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các DTTS, đồng thời là dịp tổng kết,đánh giá những thành tựu đã đạt được của công tác dân tộc kể từ khi thành lập nước đến nay. Đại hội đã và sẽ giúp đồng bào các DTTS thêm tự hào về quê hương, đất nước và càng nhận thức được vai trò, trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Bài viết tập trung phân tích về những hiệu quả và tác động của Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình tổ chức Đại hội trong thời gian tới

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24