MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ NGƯỜI HOA Ở HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

  • Nguyễn Thu Trang

Tóm tắt

Người Hoa thường được biết đến nhiều hơn bởi thành công trong các lĩnh vực thương mại và dịch vụ, đặc biệt là ở những nền kinh tế phát triển. Họ đã từng bước trở thành khối đoàn kết tài chính vững chắc. Bài viết này nhằm tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ người Hoa sinh sống tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - Một địa phương có tổng số GDP/người năm 2015 đạt 1.540 USD. Số liệu dùng để phân tích được tác giả thu thập trong năm 2018 thông qua việc điều tra bằng bảng hỏi đối với 250 hộ gia đình người Hoa sinh sống tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Số liệu sau khi xử lý bằng mô hình hồi quy tuyến tính cho thấy thu nhập của người Hoa chịu tác động bởi diện tích đất trồng cây ăn quả lâu năm, thu nhập từ việc làm thêm và ảnh hưởng của quan hệ đồng tộc xuyên biên giới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24